Územní plánování, urbanismus, geomarketing, životní prostředí

Společnost od svého založení v roce 2001 poskytuje projektové, konzultační a poradenské služby v oblasti urbanismu, územního plánování, dopravy a životního prostředí. Za dobu své existence zpracovala více než 250 projektů na bázi geoinformačních služeb pro potřeby ústředních orgánů, orgánů veřejné správy a jimi řízených organizací a pro soukromou sféru. Vedle projektové činnosti firma dynamicky rozvíjí segment služeb v oblasti geoinformačních technologií – konzultace, analýza a návrh GIS řešení a databázových aplikací, produkce geodat, kartografická tvorba a geomarketing.

Územní plánování a urbanismus

 • zásady územního rozvoje krajů
 • územní plány měst a obcí, regulační plány, územní studie
 • urbanistické, zastavovací, architektonické a dopravní studie
 • vyhledávací a lokalizační studie pro oblast bydlení, průmyslu, dopravy, rekreace
 • územně analytické podklady
 • rozbor udržitelného rozvoje území
 • územní a urbanistické aspekty opatření protipovodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů
 • plány rozvoje povodí
 • územní a ekologické aspekty regionální surovinové politiky
 • urbanisticko-ekologické charakteristiky stavebních pozemků
 • strategické programy rozvoje příhraničních oblastí, krajů, mikroregionů, měst a obcí
 • programy obnovy venkova
 • programy rozvoje rekreace a cestovního ruchu
 • oborově zaměřené územně plánovací podklady (dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí, demografie, nerostné suroviny apod.)

Geomarketing

 • služby v oblasti geoinformatiky
 • územní a lokalizační studie - vyhodnocování územních podmínek a předpokladů pro umístění záměrů
 • analýzy dopravní a časové dostupnosti
 • posuzování záměrů v územně plánovací dokumentaci

Životní prostředí

 • dokumentace vlivů staveb na životní prostředí a posudky (EIA)
 • posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)
 • územní systémy ekologické stability
 • hodnocení krajinného rázu
 • biologický průzkum, Natura 2000

Adresa

Zobraz na mapě Aira GROUP, správa sítě
GIS
Tradice Zkušenost Kvalita